INDEX 

van dingen & deuntjes

reisverhalen

natuur en landschap

naamkunde

Drentse Aa

volkskunde

paasvuren

Harmjan van Steenwijk

vliegwerk

eem kiek'n

in de smiesterd

wie is wie

gastenboek

over de Tuttels

email Jan Tuttel

email Harmjan van Steenwijk

email WebMasterFreak ProductionsFreak Productions

Bezoekers:

 

 

laatste update: 24 juli 2005 09:20

naamkunde

 

Het verre Madrid dichtbij

De boodschap luidde dat we mee konden eten met het gezelschap, als we maar op tijd in Madrid waren. Het bericht eindigde met de mededeling dat Madrid ergens bij Vilsteren lag. Op deze wijze werden we gewaar dat Madrid als vernoemingsnaam in het oosten van Nederland leeft. Volgens Rentenaar is dit Madrid het enige in Nederland.

Madrid bleek halverwege Vilsteren-Dalfsen te liggen, in de buurtschap Hessum. De vraag naar de herkomst van de naam werd binnenshuis beantwoord. In de gang naar het restaurant hing een oude, ingelijste foto met verklarende tekst. Het oorspronkelijke gebouw was in wit uitgevoerd, in een eigenaardige bouwstijl die hier als Spaans werd aangemerkt. Het naamkeuzemotief is dus niet in het land Spanje te zoeken, maar in de karakterisering van de lokaliteit en dan speciaal de architectuur. Zowel bouwstijl als kleur hebben hier geleid tot het geven van de naam Madrid.

Volgens de gegevens aan de muur 'in Madrid' is op deze locatie in 1862 een herberg annex stalhouderij gesticht. De postkoets van de route Coevorden-Zwolle had daar (bij de tol) een halte, waar ook de paarden gewisseld werden. In 1927 zijn de opstallen vertimmerd en gemoderniseerd, maar de naam Madrid is in ere gehouden door de nieuwe uitbaters.

Hoewel de locatie, evenals de naam, opvallend genoeg lijkt, vinden we de naam Madrid niet terug in oude bronnen. Belangrijke kaarten als de Topographische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1: 50.000 (uitgegeven in 1861) en de heruitgegeven stafkaarten 1: 50.000 uit de periode 1851-1855, verschenen vóórdat ons Madrid gesticht werd. Ook Röring, die in zijn leesboek voor de dag- en herhalingsschool een tocht van anderhalf uur gaans noteert, van Vilsteren naar Dalfsen, noemt Madrid niet (wel 'de Doolhof' en 'de Hermitage'). Evenmin treffen we Madrid aan in de Aardrijkskundige Woordenboeken van Pott en ter Laan of in de 'Lijst van 1936'. Andere herbergen of uitspanningen worden wel vermeld, als 'Nol in het Bos' en diverse 'Hongerige Wolven'.

Kennelijk is de herberg annex uitspanning vooral van lokale betekenis gebleven, zodat de naam niet genoteerd is ('niet de moeite van het memoreren waard gevonden werd') door auteurs van elders. Het feit dat Rentenaar in zijn studie ook terug moet grijpen op een in 1971 verschenen plaatselijke uitgave in de serie 'Oude ansichten', ondersteunt deze opvatting.

Heden ten dage is Madrid een grote uitspanning met speeltuin en een zaalaccomodatie voor 600 personen. En ons etentje smaakte lekker.

Jan Tuttel

(bewerking van eerder verschenen artikel in:
Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, uitg. Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen, jrg. 46 (1994) nummer 3-4)

 

Geraadpleegde literatuur en kaarten:

  • Ter Laan , K. Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, uitg. 's Gravenhage/Batavia 1948, 2de druk
  • Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50,000, uitg. Groningen 1990
  • Grote Provincie Atlas, schaal 1:25.000 Overijssel, uitg. Groningen 1991
  • Rentenaar, R. Vernoemingsnamen; een onderzoek naar de rol van vernoemingsnamen in de Nederlandse toponymie, uitg. Amsterdam 1985, 2de druk
  • Röring, W.G.J.A. Beschrijving van Overijssel en Wandelingen door die provincie; een leesboek voor dag- en herhalingschool, uitg. Almelo 1890
  • Topographische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000, oorspr. Uitgave 1861 (facsimile-uitgave Topografische Dienst-Unieboek z.j.)
  • Brochure Café-Restaurant-Expo 'Madrid', lokale uitgave z.j.
  • Pott.M, Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, uitg. Groningen 1913 (2de verb., veel verm. druk)
  • Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. Uitg. KNAG Leiden 1936
 
 

 

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.